Ota yhteyttä

Rakentamisen aikainen vedenkäyttö

1 Vaihtoehtoiset tavat vedenkäytölle rakentamisen aikana


Jyväskylän Energia Oy tarjoaa kaksi vaihtoehtoista ratkaisua rakentamisen aikaiselle vedenkäytölle. Rakennustyömaiden työmaakopeille toimitettu vesi on aina mitattua, ja se on viemäröitävä. Tällöin kohteeseen tehdään varsinaisen vesi- ja viemäröintiliittymissopimuksen lisäksi väliaikainen vesi- ja viemäröintiliittymissopimus työmaakoppeja varten. Omakotitalotyömaille, joissa ei ole rakentamisen aikana tarvetta viemäröinnille, voidaan toimittaa käyttövettä ilman veden mittausta. Tällöin kyse on varsinaiseen liittymään tilattavasta työmaavesituotteesta. Alla molemmista vaihtoehdoista kerrotaan tarkemmin.

Pakkaskaudella kiinteistön haltija vastaa riittävästä jäätymissuojauksesta kiinteistön alueella. Kiinteistön haltija on vastuussa kaikista kiinteistöllä tapahtuvista vahingoista, jotka johtuvat kiinteistön vastuualueella olevien putkien ja rakenteiden vaurioista.

2 Väliaikainen liittymä työmaakopeille


Väliaikaisessa liittymässä on kyse määräaikaisesta liittymissopimuksesta, joka on voimassa vain rakennusprojektin ajan. Väliaikainen liittymä on tarkoitettu rakennustyömaiden työmaakopeille, joissa on tarve veden käytölle ja jäteveden viemäröinnille. Väliaikaisesta liittymästä tehdään erillinen liittymissopimus, ja asiakas maksaa liittymismaksussa aiheutuneet rakennus- ja purkukustannukset. Väliaikaisen liittymän omistaja voi olla eri kuin kohteen varsinaisen liittymän sopimuksen tekijä. Jyväskylän Energia Oy toimittaa liitoskohtalausunnon, jossa näkyy työmaakoppien liittymien liitoskohdat. Tarvittaessa Jyväskylän Energia Oy:n tekninen asiantuntija ja liittyjä neuvottelevat liitospisteiden sijainnista. Asiakkaan on toimitettava väliaikaisen liittymissopimuksen liitteeksi työmaa-alueen suunnitelman, josta selviää myös työmaakoppien veden ja jäteveden liitospisteet korkoineen, liittymien koot, työmaakoppien sijainti sekä vesimittarin paikka.

Asiakkaan tulee toimittaa väliaikaisesta vesiliittymästä kirjallinen hakemus Jyväskylän Energia Oy:lle osoitteeseen liittymispalvelu (at) jenergia.fi. Väliaikaisen liittymissopimuksen tekemisen jälkeen asiakkaan LVI-urakoitsija tilaa vesimittarin asennuksen sähköisesti urakoitsijan palvelun kautta. Vesimittarin asennus edellyttää, että mittauspiste on valmiiksi rakennettu ja täyttää mittauspisteen tekniset vaatimukset. Mittauspisteen rakentaminen kuuluu asiakkaan urakoitsijan vastuulle. Työmaakopeille asennetaan vesimittari liittymän käyttöönoton yhteydessä, josta lähtien asiakkaalta laskutetaan voimassa olevan toimitushinnaston mukaisesti perusmaksua ja käyttömaksua. Vesijohdon kytkemisen tonttisulkuventtiiliin, tonttisulkuventtiilin avaamisen ja sulkemisen sekä vesimittarin asentamisen saa suorittaa vain Jyväskylän Energia Oy:n sopimusurakoitsija. Todetusta vesiliittymän luvattomasta käyttöönotosta tai tonttiventtiilin avauksesta on määrätty palveluhinnaston mukainen sanktio 1000 €. Lisäksi turhista asennuskäynneistä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Kun rakennustyömaa päättyy eikä väliaikaiselle liittymälle ole enää tarve, tulee asiakkaan urakoitsijan tilata väliaikaisen liittymän lopullinen purku vähintään kaksi viikkoa ennen työmaakoppien siirtämistä pois rakennustyömaalta.

Liittymistilauslomake (väliaikainen vesihuolto)

3 Työmaavesituote


Työmaavesituote on tarkoitettu rakennustyömaille, joissa veden kulutus on vähäistä eikä viemäröintiä tarvita. Tyypillisesti työmaavesituote on käytössä omakotitalotyömailla. Edellytyksenä on, että kohteessa on voimassa oleva liittymissopimus. Asiakkaan LVI-urakoitsija tilaa kohteeseen työmaaveden urakoitsijan palvelun kautta sähköisesti. Työmaa-aikaisesta vedenkäytöstä tehdään erillinen veden käyttösopimus, jossa asiakkaalta peritään perusmaksun lisäksi kiinteä kuukausimaksu ja erillinen verkkoon kytkentämaksu voimassa olevan toimitushinnaston mukaisesti.

Työmaavesituotteen käyttöönotto on mahdollista, kun rakennuksen tonttivesijohto on asennettu ja vedetty lopulliseen mittauspisteeseen asti, vaikka rakennus ei vielä ole valmis. Tonttivesijohtoa koskevat työt tekee asiakkaan valitsema LVI-urakoitsija. Tonttivesijohto tulee varustaa työmaaveden käyttöä varten sulku- ja takaiskuventtiileillä sekä suljettavalla vesipisteellä (esimerkiksi hanalla). Työmaa-aikaisen vesipisteen tulee sijaita virtaussuunnassa lopullisen mittauspisteen jälkeen. Tonttijohtoa ei saa haaroittaa ennen mittauspistettä sijaitsevalla osuudella.

Kiinteistön vesijohdon liitostyön tonttiventtiiliin saa tehdä vain Jyväskylän Energia oy:n sopimusurakoitsija. Mikäli liitostyötä ei tehdä tonttiventtiiliin vaan aiemmin tontille asennettuun vesijohtoon (noin metrin mittainen pätkä), voi liitostyön tehdä asiakkaan LVI-urakoitsija. Jyväskylän Energia Oy suosittelee tekemään painekokeen tonttijohtoon liitoksen pitävyyden varmistamiseksi ennen liitoksen peittämistä. Liitoksen pitävyys on kuitenkin KVV vastaavan vastuulla.

Vesijohdon kytkemisen tonttisulkuventtiiliin, tonttisulkuventtiilin avaamisen ja sulkemisen sekä vesimittarin asentamisen saa suorittaa vain Jyväskylän Energia Oy:n sopimusurakoitsija. Turhista käynneistä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu, mikäli kohde ei ole työmaaveden käyttöönoton kannalta edellytysten mukainen. Todetusta vesiliittymän luvattomasta käyttöönotosta tai tonttiventtiilin avauksesta on määrätty palveluhinnaston mukainen sanktio 1000€.

Kun rakennus valmistuu ja lopullinen mittauspiste on rakennettu vaatimusten mukaisesti valmiiksi, asiakkaan LVI-urakoitsija tekee tilauksen sähköisesti urakoitsijan palvelun kautta vesimittarin asennuksesta kohteeseen. Jyväskylän Energia Oy:n sopimusurakoitsija asentaa vesimittarin lopulliseen mittauspisteeseen. Vesimittarin asennus päättää asiakkaan työmaa-aikaisen vedenkäytön laskutuksen, ja jatkossa asiakkaalta laskutetaan voimassa olevan toimitushinnaston mukaisesti perusmaksua ja käyttömaksua mitatun kulutuksen mukaan.