Ota yhteyttä

Pienjännitemittauksen tekniset vaatimukset

Sähkön epäsuoramittaus 0,4 kV

Mittaustavat


Suoraa mittausta ilman virtamuuntajia voidaan käyttää kohteissa joiden ylivirtasuojan enimmäiskoko on 63 A ja vanhassa mittauspaikassa jossa kuormitus kasvaa enintään 80 A:n nimellisvirtaan asti. Muissa tapauksissa käytetään aina epäsuoraa, eli virtamuuntajamittausta.

Mittalaitetila


Pääkeskuksen yhteyteen 1. kerrokseen. Lukitus on järjestettävä siten, että tilaan päästään sähköyhtiön sarja-avaimella. Mikäli kiinteistössä on lukittavia ovia ennen mittalaitetilaa tulee siirtoyhtiön pääsy tilaan varmistaa. Tämä voidaan toteuttaa putkilukkomenettelyllä, eli ulko-oven läheisyyteen kiinteistön omistaja teettää rungon (Abloy 6053) putkilukolle ja toimittaa oviin sarjoitetun avaimen siirtoyhtiölle. Siirtoyhtiö toimittaa putkilukkoon pesän ja sijoittaa avaimen putkilukkoon. Putkilukossa oleva avain ei saa olla kiinteistön yleis-, eikä huoltoavain.

Mittareiden sijoitus


Kuiva, pölytön ja tärinätön. Mittareiden edessä ei saa olla ovien karmi-, eikä seinärakenteita. Mittareiden sijoituskorkeus on 0,8–1,8 metriä hoitotasosta.

Kotelo


Mikäli käytetään erillistä mittauskoteloa sen tulee olla erillinen IP-34 luokan kotelo metallia, valumetallia tai muovia. Kotelon välittömään läheisyyteen tulee sijoittaa 230 V:n pistorasia apulaitteita varten, virtapiiri tulee suojata 10 A:n ylivirtasuojalla, eikä siihen saa asentaa muita laiteita.

Mittarialusta


Kaksi kappaletta M2- tai M3-alustoja, metallia.

Virtamuuntajat


Virtamuuntajia ei maadoiteta.
Nimellisteho n. 2–3 VA
Toisiovirta 5 A
Ensiövirta (1–1,25 *mittauksen etusulake) kts. Taulukko 2
Mittarivarmuuskerroin < 10, tyypillinen 5
Tarkkuustiedot taulukosta 1.


Taulukko 1. Mittausryhmät ja niille asetetut erityisvaatimukset

Mittaus-
ryhmä

Mittaustapa
ja tehorajat (1

Un Pätö-
mittari (3
Virta-
muuntaja (3
Jännite-
muuntaja (3
Jännite-
alenema
Pulssi-
määrä (2
1 Suora mittaus <1 kV 2 - - ≤ 0,2 % ≥ 200
2 Virtamuuntajamittaus <1 kV 1 0.2 S - ≤ 0,2 % ≥ 500
3 Tehoraja < 2 MW ≥ 1 kV 1 0.2 S 0.2 ≤ 0,2 % ≥ 500
4 Tehoraja 2 - 10 MW ≥ 1 kV 0.5 S 0.2 S 0.2 ≤ 0,1 % ≥ 1000
5 Tehoraja > 10 MW ≥ 1 kV 0.2 S 0.2 S 0.2 ≤ 0,05 % ≥ 2000


(1 Tehoraja on mittauspisteen mitoitusteho, joka voidaan myös laskea mittamuuntajien nimellisarvoista (jännite ja virta) olettaen, että mittamuuntajat on valittu oikein.
(2 Pulssimäärä nimelliskuormalla yhden tunnin aikana.
(3 Tarkkuusluokka.

 

Taulukko 2. 

Mittauksen edessä oleva ylivirtasuoja / A Virtamuuntajien muuntosuhde A / A
 80 - 100 100 / 5
125 125 / 5, 150 / 5
160 - 200 200 / 5
250 250 / 5
315 - 400 400 / 5
500 500 / 5
630 750 / 5
800 - 1000 1000 / 5

 
Mittausjohdotus


2,5 mm2 kuparijohtimet. Mittausjohtimiin ei saa kytkeä mitään muita laitteita ilman siirtoyhtiön lupaa. Jännitteen mittauspiirit suojataan 10A:n ylivirtasuojalla, johdotus tulee tehdä siten, ettei mittaukselta katoa sähkö pääkytkin katkaistessa. Kaikilta virtamuuntajilta tuodaan erillinen meno ja paluujohdin, eli yhteensä 6 johdinta.

Riviliittimet


Riviliittimet on voitava katkaista ja katkaisukohdan molemmin puolin on oltava halkaisijaltaan 4 mm banaanipistukat.

Sinetöinnit


Kaikki mittauspiiriin kuuluvat osat tulee olla sinetöitäviä, myös mittausjohtimien kulkureitti jollei niitä ole sijoitettu putkeen. Sinetöitäviä osia ovat esim: Kotelon kansi, mittamuuntajien kotelot, oikosulkusuojat, liittymän pääkytkin ja päävarokekotelo.

Standardit


JE-Siirron alueella noudatetaan mittauksissa standardeja SFS 2529, SFS 2537, SFS 3381, SFS 3382 ja SFS 5601.Kuva 1. Epäsuora mittaus

Epäsuora mittaus